ALLMÄNNA VILLKORANVÄNDARVILLKOR
Version 1 2017-05-30
Senast uppdaterad: 30 maj 2017

Tack för att du använder Syplo!

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) reglerar din (”Du”, ”Din”, ”Dina”) användning av Syplo’s tjänster, inklusive vår webbsite www.syplo.se (”Webbsite”), applikationer, och del av hemsidor och applikationer som hanteras av Syplo (”Tjänsten”) och som gäller mellan Dig och Syplo AB, org.nr. 559101-5341 (”Syplo”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”) med adress Birger Jarlsgatan 65 A, 113 56 Stockholm, e-mail: info@syplo.se.

1. ALLMÄNT
1.1 Genom att använda Tjänsten och bekräfta dessa Villkor när Du skapar Ditt användarkonto (”Användarkonto”) är Du införstådd med och godkänner dessa Villkor och samtycker till vår Personuppgiftspolicy [hyperlänk] som genom referens blir del av vårt avtal med dig, som förklarar hur Vi samlar in, använder och delar information.
1.2 För att kunna godkänna dessa Villkor måste Du vara över 18 år. Du intygar genom att godkänna dessa villkor att Du är över 18 år eller annars har inhämtat Din vårdnadshavares samtycke till att ingå detta avtal.
1.3 Syplo tillhandahåller en plattform som förmedlar tjänster inom skönhet (”Skönhetstjänst”) mellan Dig och företag och privatpersoner som tillhandahåller sådana tjänster (”Tjänsteutövare”). Genom Tjänsten kan Du hitta, jämföra och boka tid för Skönhetstjänst hos Tjänsteutövare i enlighet med vad som anges i dessa Villkor.
1.4 Du förstår och samtycker till att Syplo enbart är förmedlare av Skönhetstjänster och inte leverantör av dem och att det är Tjänsteutövaren som är Din kontraktspart. Syplo är inte part i något avtal mellan dig och Tjänsteutövaren och har därför inga skyldigheter mot dig för tjänster du bokar och använder genom användande av Tjänsten.
1.5 Användningen av Tjänsten är kostnadsfri, däremot är Du betalningsansvarig för de köp som görs i Tjänsten. Dessutom kan kostnader för exempelvis internetuppkoppling och tillgång till nödvändig hård- och mjukvara uppkomma vid användning av Tjänsten, för vilka Du uppbär det totala betalningsansvaret.
1.6 Vi kan från det att Du skapade ett Användarkonto komma att förse Tjänsten med nya egenskaper och funktioner. Vi kommer kommunicera sådana ändringar till Dig på förhand, och, när så krävs på grund av lag, inhämta Ditt godkännande av sådana ändringar.

2. ANVÄNDARKONTO
2.1 För att kunna använda Tjänsten fullständiga funktionalitet, behöver Du skapa ett användarkonto, (”Användarkonto”),
2.2 Den information vi kommer be Dig uppge enligt Avsnitt 2.5 är följande:
a) För och efternamn,
b) Adress,
c) Födelsedatum,
d) Telefonnummer,
e) E-postadress,
f) Kön,
g) Profilbild,
h) Betaldata.
2.3 När Du fyllt i de uppgifter Vi efterfrågat så klickar Du på [Registrera]. Du loggar sedan in till Tjänsten med Din registrerade e-postadress samt Ditt valda lösenord.
2.4 Du försäkrar härmed att all information som uppges vid registrering är riktig, uppdaterad, och att Du har rätt att disponera det av Dig angivet namn, adress, personnummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt e-postadress. Du är införstådd med och godkänner att Ditt Användarkonto och inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) till Ditt Användarkonto är personlig information och att de inte får spridas till andra personer eller företag. Du är ansvarig för att hålla Dina inloggningsuppgifter på sådant sätt att de inte sprids till någon obehörig person eller företag. Vi kan efter eget gottfinnande neka Dig möjligheten att teckna ett Användarkonto.
2.5 De personuppgifter som Du uppger till Oss kommer bli behandlade i enlighet med Vår personuppgiftspolicy, vilken Du kan läsa på https://syplo.se/Admin/Allmnna.
2.6 Syplo har rätt att närsomhelst och utan särskild förvarning avsluta ett Användarkonto och därmed avbryta Din tillgång till Tjänsten om Du som användare bryter mot dessa Villkor eller Syplos Personuppgiftspolicy, eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som är olagligt eller som kan skada Syplo eller tredje man, inklusive Syplos licensgivare.

3. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
3.1 Syplo ger Dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överlåtbar och uppsägningsbar rätt att använda Tjänsten, under förutsättning att Du efterlever dessa Villkor. Du förstår och accepterar att Webbsiten och Tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje part och att sådant material kan vara skyddat genom immateriella rättigheter.
3.2 Du får endast använda Tjänsten och dess innehåll via Websiten för Ditt privata bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller leasa någon del av Tjänsten, inbegripet någon immateriell rättighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag får Du inte söka återskapa eller särskilja källkoden för Tjänsten. Du får endast access till Tjänsten genom de gränssnitt som Vi tillhandahåller för det syfte (du får inte ”scrapa” Tjänsterna genom automatiska verktyg eller liknande) och du får inte hindra eller försöka störa Tjänsterna.
3.3 I Tjänsten kan du bli ombedd att lämna recensioner eller betygsätta Tjänsteutövare för publicering i Tjänsten. När du lämnar en sådan recension intygar du att denna inte strider mot lag eller tredje mans rätt, eller i övrigt är stötande eller kränkande. Syplo äger full rätt att, efter eget gottfinnande, moderera och radera sådant material.

4. AVBOKNING OCH ÅTERBETALNING
4.1 Du har rätt till kostnadsfri avbokning i enlighet med den av Tjänsteutövaren angivna avbokningspolicyn. För Skönhetstjänster som avbokas senare än denna tidpunkt utgår full betalning, eller, om den bokade Skönhetstjänsten har ett timbaserat pris, för en timmes arbete.
4.2 Om tekniska fel i Tjänsten leder till att Skönhetstjänsten inte kan utföras, bokas, avbokas eller på annat sätt förhindrar nödvändig kommunikation mellan Dig och Tjänsteutövaren som leder till att Din betalade Skönhetsbehandling inte kan utföras, har Du rätt till återbetalning av betalad summa.
4.3 Om betald Skönhetstjänst inte kunnat utföras på grund av orsaker som ligger inom Tjänsteutövarens kontroll, förmedlar Syplo återbetalning till Dig av belopp som betalats för Skönhetstjänsten, vid Tjänsteutövarens medgivande. Motsätter sig Tjänsteutövaren återbetalning, lämnar Syplo till Dig och Tjänsteutövaren att nå en överenskommelse om återbetalning.

5. KAMPANJER OCH RABATTER
5.1 Från tid till annan kan vi komma att erbjuda kampanjer och rabatter på Skönhetstjänster. Dessa får inte säljas eller bytas ut mot pengar och får enbart användas inom ramen för Tjänsten.
5.2 Syplo har rätt att efter eget gottfinnande ta bort, ändra eller lägga till sådana kampanjer och rabatter.

6. KOMMUNIKATION PÅ PLATTFORMEN
6.1 I Tjänsten tillhandahålls en chattfunktion, i vilken Du kan kommunicera Kunder. Du förstår och accepterar att ingen olaglig, stötande eller på annat sätt olämplig kommunikation får skickas genom chattfunktionen och att Syplo kan komma att avsluta Ditt Användarkonto med omedelbar verkan om Du kommunicerar i Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa Villkor.
6.2 Genom att skapa ett Användarkonto och acceptera våra Villkor, godkänner Du att ta emot meddelanden från Oss, via email, Sms-meddelande och pushnotifieringar till det mobilnummer Du har angett. Du förstår och samtycker till att Du kan komma att få meddelanden som skickas på uppdrag av Syplo, dess närstående bolag eller samarbetspartners, inklusive men inte begränsat till, meddelanden angående Ditt användarkonto eller orders placerade genom Vår plattform.
6.3 Om Du inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden per email, SMS eller på annat sätt kan Du välja bort det när som helst genom att skicka ett email till info@syplo.se.

7. BETALNING OCH SKATTER
7.1 Betalning för Skönhetstjänster sker genom tredjepartstjänsten Mondido Payments i enlighet med dess villkor, vilka du kan läsa på https://www.mondido.com/allmanna-villkor/
7.2 Vid bokning av Skönhetstjänst, godkänner Du att Syplo får en kreditkortsauktorisation för det kreditkort du har registrerat hos oss för att täcka kostnaderna för den Skönhetstjänst du köpt hos Tjänsteutövaren och våra särskilda avgifter, och att ditt kort kommer att belastas för de Skönhetstjänster du köper och eventuella avgifter. Kostnaden för Skönhetstjänsterna belastar ditt kort efter utförd tjänst.
7.3 Om det saknas täckning på det konto- eller kreditkort du registrerat hos oss för att betala den Skönhetstjänst du bokat, utgår ränta på 12 % från och med det datum då Skönhetstjänsten senast kunde avbokas återbetalningsfritt och till och med att betalning kan ske.
7.4 Vid anlitande av Tjänsteutövare med a-skatt accepterar och godkänner Du att Du är skyldig att baserat på Skatteverkets årliga beloppsgränser lämna in kontrolluppgifter, betala in sociala avgifter och göra avdrag för tjänster i enlighet med Skatteverkets riktlinjer.

8. TREDJEPARTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER
8.1 Du godkänner att Syplo inte kan hållas ansvarigt för produkter, varor, innehåll, tjänster webbsiter, annonser, erbjudanden eller information som tillhandahålls av tredjeparter och som tillgängliggörs genom Tjänsten. Om du köper, använder eller besöker sådana produkter, varor, innehåll, tjänster webbsiter, annonser, erbjudanden eller information som tillgängliggörs genom Tjänsten, godkänner Du att Du gör så på egen risk och att Syplo inte har något ansvar baserat på sådant köp, användning eller besök.
8.2 För att tillhandahålla Tjänsten, intern kommunikation, analys av användardata, kundsupport och betalningar samt för att ge dig en användarvänlig upplevelse använder Vi olika, kompletterande, tjänster från tredje part. Vi ber dig särskilt observera att all information som Du anger på en tredjeparts Webbsite (antingen integrerad med Syplo eller på annat sätt tillgänglig via omdirigering) uppges till ägaren av denna tredje part. Din information som Du uppger till sådan tredje part kan vara föremål för användarvillkor och personuppgiftspolicy för sådan tredje parts Webbsite eller tjänst.

9. ANSVARSFRISKRIVNING
9.1 Du förstår och accepterar att de Tjänsteutövare som presenteras i Tjänsten är från Syplo självständiga, oberoende tredje parter. Syplo är inte i något fall ansvarig för förlust eller skada på person eller egendom som uppkommer på grund av Dina mellanhavanden med någon av de Tjänsteutövare som presenteras i Tjänsten eller vartill Syplo dirigerar Dig som del i Din användning av Tjänsten. Alla eventuella anspråk på ersättning för sådan skada eller förlust ska riktas mot Tjänsteutövaren.
9.2 Syplo är inte i något fall ansvarig för kvaliteten, resultatet eller genomförbarheten av Skönhetstjänst som förmedlas genom Tjänsten, för Tjänsteutövarens skicklighet eller lämplighet, eller för att Skönhetstjänsten i övrigt överensstämmer med beskrivningen i Tjänsten.
9.3 Du förstår och accepterar att Tjänsten och Webbsiten tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Syplo kan inte hållas ansvarig för om Tjänsten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Syplo inte under några omständigheter hållas ansvarigt för skada eller förlust av något slag som direkt eller indirekt kan relateras till Din användning av Tjänsten.
9.4 Syplo friskriver sig från allt ansvar beträffande eventuella felskrivningar och inaktuell information som presenteras på Websiten och i Tjänsten.
9.5 Du görs härmed uppmärksam på, och accepterar, att Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet är beroende av bl.a. användarens tillgängliga internetuppkoppling och liknande tekniska omständigheter hänförliga till användarens tekniska enhet och miljö. Du inser och accepterar att Du bär det fulla ansvaret för att Din hårdvaruenhet (såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon) har tillräckliga och fullgoda tekniska förutsättningar, för att kunna möjliggöra åtkomst till, och utnyttjande av Tjänsten, samt att Du har den internetuppkoppling som krävs för att Du ska kunna använda och tillgodogöra dig Tjänsten och dess innehåll. Du uppmärksammas härmed på att Syplo inte tar ansvar för Din tekniska miljö, internetuppkoppling eller tredjeparts mjukvara eller kompletterande tjänster.
9.6 Syplo har rätt att vid var tid, temporärt som såväl permanent, modifiera, avbryta samt upphöra med att tillhandahålla Tjänsten utan att kommunicera detta till Dig, om så skulle krävas av lag eller genom myndighetsbeslut. Du har alltid rätt till innestående värde eller utförande av tjänster som kvarstår vid tidpunkt för Tjänstens avbrytande.
9.7 Du kommer att ersätta och hålla Syplo skadeslöst från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av Ditt brott mot dessa Villkor, eller Ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.

10. ÖVRIGT
10.1 Syplo har rätt att ändra dessa Villkor. Om Syplo skulle utföra ändringar i dessa Villkor, och om de medför väsentliga förändringar för dig, kommer Vi att meddela dig genom att publicera ändringarna https://syplo.se/Admin/Allmnna, senast 30 dagar innan ändringarna träder ikraft. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring till den e-postadress som du uppgivit för Oss och, när så krävs på grund av lag, inhämta Ditt godkännande av sådana ändringar.
10.2 Syplo har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter under dessa villkor till tredje part i syfte att fullgöra Tjänsten. Syplo har också rätt att använda sig av underleverantörer vid utförandet av sina åtaganden under dessa Villkor. Du har inte rätt att överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor utan Syplos skriftliga godkännande.
10.3 Skulle Syplos ägarstruktur förändras vid förvärv av Syplo så har Syplo rätt att överlåta dessa Villkor och all information, inklusive, men inte begränsat till, Ditt Användarkonto, dess innehåll och historik, samt alla andra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor, till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten. Detta omfattar överlåtelse till juridisk person i Syplos koncern, såsom ägare eller dotterbolag till Syplo. Den nya juridiska personen som kommer ansvara att tillhandahålla Tjänsten till Dig efter en sådan överlåtelse, måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller enligt dessa Villkor.
10.4 Originalversionen av dessa Villkor är skriven på svenska. Skulle andra motsvarande villkor på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde. Svensk lag gäller för tolkning av dessa Villkor.
10.5 Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, ska detta inte innebära att bestämmelsen i dess helhet är ogiltig utan i stället ska, i den mån ogiltighet väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt dessa Villkor, ska villkoret jämkas. Övriga bestämmelser ska förbli oförändrade.
10.6 Om Du har en meningsskiljaktighet med Syplo med anledning av din användning av vår Tjänst ber vi Dig att först kontakta oss för att i första hand få till en överenskommelse. Tvist med anledning av Villkoren eller Din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning. Som konsument har Du även rätt att väcka talan vid den domstol där Du har Din hemvist. Dessutom har Europeiska kommissionen infört en online-plattform för konfliktlösningar till konsumenter. Denna plattform finns tillgänglig via internet (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Du kan använda den för att lösa eventuella tvister du har med Oss.

____________________________________
VILLKOR FÖR ANNONSERING
Version 1 2017-05-30
Senast uppdaterad: 30 maj 2017

Tack för att du använder Syplo!

Dessa villkor för annonsering (”Villkoren”) reglerar din (”Du”, ”Din”, ”Dina”) annonsering av tjänster inom skönhet (”Skönhetstjänster”) på vår webbsite www.syplo.se (”Webbsite”), applikationer, och del av hemsidor och applikationer som hanteras av Syplo (”Tjänsten”) och som gäller mellan Dig och Syplo AB, org.nr. 559101-5341 (”Syplo”, ”Vi”, ”Vår”, ”Oss”) med adress Birger Jarlsgatan 65 A, 113 56 Stockholm, e-mail: info@syplo.se.
1. ALLMÄNT
1.1 Genom att använda Tjänsten och bekräfta dessa Villkor när Du skapar Ditt användarkonto (”Användarkonto”) är Du införstådd med och godkänner dessa Villkor och samtycker till vår Personuppgiftspolicy https://syplo.se/Admin/Allmnna vilken blir del av vårt avtal med dig genom referens, vilken förklarar hur Vi samlar in, använder och delar information.
1.2 För att kunna godkänna dessa Villkor måste Du vara över 18 år. Du intygar genom att godkänna dessa villkor att Du är över 18 år eller annars har inhämtat Din vårdnadshavares samtycke till att ingå detta Avtal.
1.3 Syplo tillhandahåller en plattform som förmedlar Skönhetstjänster mellan företag och privatpersoner som tillhandahåller sådana tjänster (”Tjänsteutövare”, ”Du”, ”Dig”) och personer som är intresserade av sådana Skönhetstjänster (”Kunder”), (”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan Du lägga ut en profil som beskriver de Skönhetstjänster du tillhandahåller (”Annonser”) och ta emot bokningar från Kunder, i enlighet med vad som anges i dessa Villkor.
1.4 När du använder Tjänsten förstår och godkänner Du att Syplo enbart är förmedlare av Skönhetstjänsten och att Du, såsom Kundens kontraktspart, är fullt ansvarig gentemot Kunden för tillhandahållandet av Skönhetstjänsten.
1.5 Användning av Tjänsten är kostnadsfri, däremot godkänner Du genom att lägga ut en Annons i Tjänsten, att Syplo tar ut en provision på det belopp Kunden erlägger för Skönhetstjänsten, i enlighet med vad som anges i 9.4. Du förstår och godkänner att kostnader för exempelvis internetuppkoppling och tillgång till nödvändig hård- och mjukvara uppkomma vid användning av Tjänsten, för vilka Du uppbär det totala betalningsansvaret.
1.6 Vi kan från det att Du skapade ett Användarkonto komma att förse Tjänsten med nya egenskaper och funktioner. Vi kommer kommunicera sådana ändringar till Dig på förhand, och, när så krävs på grund av lag, inhämta Ditt godkännande av sådana ändringar.

2. ANVÄNDARKONTO
2.1 För att kunna använda Tjänsten fullständiga funktionalitet, behöver Du ansöka om ett användarkonto, (”Användarkonto”), som Syplo måste godkänna.
2.2 När du ansöker om ditt Användarkonto kommer vi be Dig ange Dina kontaktuppgifter samt information om de Skönhetstjänster Du tillhandahåller. När du fyllt i de uppgifter Vi efterfrågat så klickar Du på ”Ansök”.
2.3 För att kunna godkänna Ditt Användarkonto kontrollerar Syplo att den information Du angett vid skapandet av kontot är korrekt, tillräcklig och lämplig. Du försäkrar härmed att all information som uppges vid registrering är riktig, uppdaterad, och att Du har rätt att disponera det av Dig angivet namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, mobiltelefonnummer samt e-postadress.
2.3.1 När Ditt Användarkonto godkänts av Syplo kan du logga in till Tjänsten med Din registrerade e-postadress samt Ditt valda lösenord. Du är införstådd med och godkänner att Ditt Användarkonto och inloggningsuppgifter (e-postadress och lösenord) till Ditt Användarkonto är personlig information och att de inte får spridas till andra personer eller företag. Du är ansvarig för att hålla Dina inloggningsuppgifter på sådant sätt att de inte sprids till någon obehörig person eller företag. Vi kan efter eget gottfinnande neka Dig möjligheten att teckna ett Användarkonto.
2.4 De personuppgifter som Du uppger till Oss kommer bli behandlade i enlighet med Vår personuppgiftspolicy, vilken Du kan läsa på https://syplo.se/Admin/Allmnna.
2.5 Syplo har rätt att närsomhelst och utan särskild förvarning avsluta ett Användarkonto och därmed avbryta Din tillgång till Tjänsten om Du som användare bryter mot dessa Villkor eller Syploys Personuppgiftspolicy, inte är relevant för Tjänsten, eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt är olagligt eller som kan skada Syplo eller tredje man, inklusive Syplos licensgivare.

3. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
3.1 Syplo ger Dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överlåtbar och uppsägningsbar rätt att använda Tjänsten för dess avsedda syfte, under förutsättning att Du efterlever dessa Villkor. Du förstår och accepterar att Webbsiten och Tjänsten innehåller material tillhandahållet av oss och tredje part och att sådant material kan vara skyddat genom immateriella rättigheter.
3.2 Du får endast använda Tjänsten och dess innehåll via Websiten för Dina egna kommersiella syften och i enlighet med dessa Användarvillkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller leasa någon del av Tjänsten, inbegripet någon immateriell rättighet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag får Du inte söka återskapa (reverse engineer) eller särskilja källkoden för Tjänsten. Du får endast access till Tjänsten genom de gränssnitt som Vi tillhandahåller för det syfte (du får inte ”scrape” Tjänsterna genom automatiska verktyg eller liknande) och du får inte hindra eller försöka störa Tjänsterna.
3.3 Syplo äger full rätt att, efter eget gottfinnande, marknadsföra materialet i Annonsen också efter att Annonsen raderats.

4. ANNONSERING I TJÄNSTEN
4.1 För att skapa en Annons i Tjänsten måste Du ange:
a) Vilka Skönhetstjänster som erbjuds,
b) Pris för Skönhetstjänsterna,
c) När Skönhetstjänsterna finns tillgängliga,
d) Hur Du vill visa upp din geografiska position i Tjänsten,
e) Vilken bokningspolicy Du vill tillämpa,
f) I vilka geografiska områden Du erbjuder Skönhetstjänster.
Du kan också välja att ange:
g) Arbetsplats, och
h) Relevant yrkesmässig erfarenhet och certifikat.
4.2 Du försäkrar härmed att all information som uppges i Tjänsten och Annonsen är riktig och uppdaterad samt att allt material Du laddar upp i Tjänsten och Annonsen, inte strider mot lag eller tredje mans rätt, eller i övrigt är stötande eller kränkande. Syplo äger full rätt att, efter eget gottfinnande, moderera och radera sådant material samt förfoga över materialet genom att bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det samt göra det tillgängligt för allmänheten.

5. BOKNING OCH AVBOKNING
5.1 När Du skapar en Annons anger Du vid vilken tidpunkt Skönhetstjänsten måste avbokas för att full återbetalning ska utgå till Kunden. För Skönhetstjänster som avbokas senare än denna tidpunkt utgår full betalning, eller, om den bokade Skönhetstjänsten har ett timbaserat pris, för en timmes arbete.
5.2 Om betald Skönhetstjänst inte kunnat utföras på grund av orsaker som Kunden anser ligga inom Din kontroll, förmedlar Syplo återbetalning till Kunden av belopp som betalats för Skönhetstjänsten, vid Ditt medgivande. Om Du motsätter Dig återbetalning, lämnar Syplo till Dig och Kunden att nå en överenskommelse om återbetalning.
5.3 För det fall Kunden gör anspråk på ångerrätt i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, åligger det Dig att utan onödigt dröjsmål till Kunden återbetala vad Kunden betalat för Skönhetstjänsten, oavsett angiven avbokningspolicy.

6. TJÄNSTEUTÖVARES FÖRPLIKTELSER
6.1 Som Tjänsteutövare garanterar Du att Du på eget initiativ och utan anmodan:
a) Betalar alla skatter och sociala avgifter och liknande avgifter som åligger Dig,
b) Innehar alla relevanta och nödvändiga tillstånd och certifikat för de Skönhetstjänster Du erbjuder,
c) Utför alla Skönhetstjänster på ett yrkesmässigt, säkert, miljömässigt och i övrigt professionellt sätt i enlighet med vid var tid gällande regelverk och föreskrifter, och
d) Innehar nödvändiga ansvarsförsäkringar till erforderligt belopp.

7. TJÄNSTEUTÖVARES SJÄLVSTÄNDIGHET
7.1 Du är som Tjänsteutövare i förhållande till Syplo en självständig enhet och är inte att anse som anställd eller på annat sätt som en del av Syplo och därmed inte berättigad till anställningsförmåner som försäkring eller annan ersättning annat än vad som framgår av dessa Villkor.

8. KOMMUNIKATION PÅ PLATTFORMEN
8.1 I Tjänsten tillhandahålls en chattfunktion, i vilken Du kan kommunicera Kunder. Du förstår och accepterar att ingen olaglig, stötande eller på annat sätt olämplig kommunikation får skickas genom chattfunktionen och att Syplo kan komma att avsluta Ditt Användarkonto med omedelbar verkan om Du kommunicerar i Tjänsten på ett sätt som strider mot dessa Villkor.
8.2 Genom att skapa ett användarkonto och acceptera våra Villkor, godkänner Du att ta emot meddelanden från Oss, via email, Sms-meddelande och pushnotifieringar till det mobilnummer Du har angett. [Du förstår och samtycker till att Du kan komma att få meddelanden som skickas på uppdrag av Syplo, dess närstående bolag eller samarbetspartners, inklusive men inte begränsat till, meddelanden angående Ditt användarkonto eller orders placerade genom Vår plattform.]
8.3 Om Du inte vill ta emot marknadsföringsmeddelanden per email, SMS eller på annat sätt kan Du välja bort det när som helst genom att skicka ett email till info@syplo.se.

9. BETALNING OCH ERSÄTTNING
9.1 Betalning för Skönhetstjänster sker genom tredjepartstjänsten Mondido Payments enligt dennes villkor, vilka du kan läsa på https://www.mondido.com/allmanna-villkor/.
9.2 Betalning för Skönhetstjänst utgår efter att Skönhetstjänsten utförts. Det åligger Dig som Tjänsteutövare att genom Tjänsten, inom sju (7) dagar från att Skönhetsbehandlingen utförts, begära att betalning utgår. Om begäran om betalning inte gjorts inom denna tidsram, förverkas Din rätt till betalning. Vid upprepade tillfällen av utebliven begäran om betalning, kan ditt Användarkonto komma att avslutas.
9.3 Betalning för utförd Skönhetstjänst betalas ut till det konto du angett inom fem (5) bankdagar efter att begäran om betalning gjorts, eller, om särskilt hög belastning föreligger, så snart det är möjligt med hänsyn till Syplos tekniska och organisatoriska förmåga.
9.4 För varje förmedlad Skönhetstjänst utgår en provision till Syplo på det erlagda beloppet för Skönhetstjänsten. Storleken på provisionen baseras på det antal Skönhetstjänster som förmedlats mellan Dig och Kunder i Tjänsten och är fördelat på nivåerna brons (15%), silver 13%) och guld (10%).

10. TREDJEPARTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER
10.1 Du godkänner att Syplo inte kan hållas ansvarigt för produkter, varor, innehåll, tjänster webbsiter, annonser, erbjudanden eller information som tillhandahålls av tredjeparter och som tillgängliggörs genom Tjänsten. Om du köper, använder eller besöker sådana produkter, varor, innehåll, tjänster webbsiter, annonser, erbjudanden eller information som tillgängliggörs genom Tjänsten, godkänner Du att Du gör så på egen risk och att Syplo inte har något ansvar baserat på sådant köp, användning eller besök.
10.2 För att tillhandahålla Tjänsten, intern kommunikation, analys av användardata, kundsupport och betalningar samt för att ge dig en användarvänlig upplevelse använder Vi olika, kompletterande, tjänster från tredje part. Vi ber dig särskilt observera att all information som Du anger på en tredjeparts Webbsite (antingen integrerad med Syplo eller på annat sätt tillgänglig via omdirigering) uppges till ägaren av denna tredje part. Din information som Du uppger till sådan tredje part kan vara föremål för användarvillkor och personuppgiftspolicy för sådan tredje parts Webbsite eller tjänst.

11. ANSVARSFRISKRIVNING
11.1 Du förstår och accepterar att Syplo enbart är förmedlare av Skönhetstjänster och inte beställare av dem, och att Kunden är din kontraktspart. Syplo är därmed inte i något fall ansvarig för förlust eller skada på person eller egendom som uppkommer genom Dina mellanhavanden med Kunden. Alla eventuella anspråk på ersättning för sådan skada eller förlust ska riktas mot Kunden.
11.2 Du förstår och accepterar att Syplo inte bär något ansvar för skada eller förlust som uppkommer till följd av Dina mellanhavanden med tredje parter, såsom exempelvis betaltjänstleverantörer.
11.3 Användning av Tjänsten medför inga garantier i fråga om ökade intäkter, anseende, eller andra gynnande utfall.
11.4 För det fall betalning för utförd Skönhetstjänst inte kan förmedlas på grund av omständigheter som ligger på Kundens eller betaltjänstleverantörens sida har Syplo ingen skyldighet att ersätta Dig för utebliven betalning för Skönhetstjänst,
11.5 Syplo friskriver sig från allt ansvar beträffande eventuella felskrivningar och inaktuell information som presenteras på Websiten och i Tjänsten.
11.6 Du förstår och accepterar att Tjänsten och Webbsiten tillhandahålls i “befintligt skick” och “såsom tillgänglig”, utan varken uttryckta eller underförstådda garantier av något slag. Syplo kan inte hållas ansvarig för om Tjänsten är tillfälligt otillgänglig eller om någon information eller funktion inte fungerar som förväntat. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Syplo inte under några omständigheter hållas ansvarigt för skada eller förlust av något slag som direkt eller indirekt kan relateras till Din användning av Tjänsten.
11.7 Du görs härmed uppmärksam på, och accepterar, att Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet är beroende av, bl.a. men inte uteslutande, användarens tillgängliga internetuppkoppling och liknande tekniska omständigheter hänförliga till användarens tekniska enhet och miljö. Du inser och accepterar att Du bär det fulla ansvaret för att Din hårdvaruenhet (såsom dator, surfplatta eller mobiltelefon) har tillräckliga och fullgoda tekniska förutsättningar, inkl. lagringsutrymme och prestanda, för att kunna möjliggöra åtkomst till, och utnyttjande av Tjänsten, samt att Du har den internetuppkoppling som krävs för att Du ska kunna använda och tillgodogöra dig Tjänsten och dess innehåll. Du uppmärksammas härmed på att Syplo inte tar ansvar för Din tekniska miljö, internetuppkoppling eller tredjeparts mjukvara eller kompletterande tjänster.
11.8 Syplo har rätt att vid var tid, temporärt som såväl permanent, modifiera, avbryta samt upphöra med att tillhandahålla Tjänsten utan att kommunicera detta till Dig, om så skulle krävas av lag eller genom myndighetsbeslut.
11.9 Du kommer att ersätta och hålla Syplo skadeslöst från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av Ditt brott mot dessa Villkor, eller Ditt brott mot någon lag eller rättigheter för tredje part.

12. ÖVRIGT
12.1 Syplo har rätt att ändra dessa Villkor. Om Syplo skulle utföra ändringar i dessa Villkor, kommer Vi att meddela dig genom att publicera ändringarna [här], senast 30 dagar innan ändringarna träder ikraft. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela dig om sådan väsentlig förändring till den e-postadress som du uppgivit för Oss och, när så krävs på grund av lag, inhämta Ditt godkännande av sådana ändringar.
12.2 Syplo har rätt att överlåta och upplåta alla, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter under dessa villkor till tredje part i syfte att fullgöra Tjänsten. Syplo har också rätt att använda sig av underleverantörer vid utförandet av sina åtaganden under dessa Villkor. Du har inte rätt att överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Villkor utan Syplos skriftliga godkännande.
12.3 Skulle Syplos ägarstruktur förändras så har Syplo rätt att överlåta dessa Villkor och all information, inklusive, men inte begränsat till, Ditt Användarkonto, dess innehåll och historik, samt alla andra rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor, till ny juridisk person med ansvar för att fortlöpande tillhandahålla dig Tjänsten. Detta omfattar överlåtelse till juridisk person i Syplos koncern, såsom ägare eller dotterbolag till Syplo. Den nya juridiska personen som kommer ansvara att tillhandahålla Tjänsten till Dig efter en sådan överlåtelse, måste följa de rättigheter och skyldigheter som gäller enligt dessa Villkor.
12.4 Originalversionen av dessa Villkor är skriven på svenska. Skulle andra motsvarande villkor på annat språk stå i strid med den svenska versionen ska den svenska versionen ha tolkningsföreträde. Svensk lag gäller för tolkning av dessa Villkor.
12.5 Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, ska detta inte innebära att bestämmelsen i dess helhet är ogiltig utan i stället ska, i den mån ogiltighet väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt dessa Villkor, ska villkoret jämkas. Övriga bestämmelser ska förbli oförändrade.
12.6 Om Du har en meningsskiljaktighet med Syplo med anledning av din användning av vår Tjänst ber vi Dig att först kontakta oss för att i första hand få till en överenskommelse. Tvist med anledning av Villkoren eller Din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat framgår av tvingande lagstiftning. Som konsument har Du även rätt att väcka talan vid den domstol där Du har Din hemvist.

____________________________________
PERSONUPPGIFTSPOLICY
Version 1.0.
Senast uppdaterad: tisdag 30, maj 2017

Tack för att du använder Syplo!

För att kunna erbjuda dig bästa service och tjänst behöver vi samla in och använda vissa personuppgifter från dig. Denna personuppgiftspolicy förklarar vilken information vi samlar in, hur den informationen används, i vilken situation vi delar information och de val du kan göra avseende den informationen. Denna policy är tillämplig oavsett hur du ansluter dig till vår Tjänst, vare sig genom en webb browser, mobil applikation, eller på annat sätt. Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicyn”) gäller mellan Syplo AB (”Syplo”, ”Vi”, ”Vår”), org. nr 559101-5341med Birger Jarlsgatan 65A, 11356 Stockholm, e-mail: info@syplo.se och Dig som användare (”Du”, ”Din”, “Dig” ”Dina”) när Vi samlar in uppgifter från Dig i samband med att Du skapar ett användarkonto på http://www.syplo.se (”Webbsite”), applikationer och del av hemsidor och applikationer som hanteras av Syplo (”Tjänsten”), vilken närmare beskrivs i Användarvillkoren, som Du kan läsa https://syplo.se/Admin/Allmnna.
Syplo är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter Du lämnar till oss på Syplo när du använder Tjänsten, eftersom det är Vi som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av Dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”). Med ”Personuppgifter” menar Vi all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta kan t.ex. vara Ditt namn, Din adress eller Din IP- adress.
1. SAMTYCKE
1.1 Vid registrering av användarkonto i Tjänsten godkänner Du denna Personuppgiftspolicy och samtycker till att Vi behandlar Dina Personuppgifter i enlighet därmed.
1.2 Du kan när som helst återta ditt samtycke till delar av, eller hela, behandlingen av Dina Personuppgifter enligt denna Personuppgiftspolicy, inkluderat samtycket för direktreklam. Du gör detta genom att skriftligen, via e-mail till info@syplo.se eller den adress som anges ovan, underrätta Syplo om detta.

2. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
2.1 Vi samlar in, använder och lagrar följande Personuppgifter:
(i) Namn
(ii) Adress
(iii) Födelsedatum
(iv) Telefonnummer
(v) E-postadress
(vi) IP-adress
(vii) Geodata
(viii) Kön
(ix) Profilbild
(x) Betaldata
2.2 Om Du är besökare i Tjänsten: Vi kan komma att samla in använda och lagra särskild, begränsad information som rör Din användning av Tjänsten om Du har accepterat användningen av relevanta cookies, i syfte att bättre förstå den typ av besökare som besöker Tjänsten och för att förbättra Vårt erbjudande online. Information som Vi samlar in om webbsitebesökare ger inte möjlighet till att identifiera enskilda personer och behandlas endast i anonym, aggregerad from, och kommer endast användas för webbsite analytics-syften.
2.3 När Du skapar ett användarkonto i Tjänsten och använder Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade Personuppgifter är följande:
a) Information om hur Du använder Dig av Tjänsten.
b) Teknisk information, innefattande bl.a. den URL som Du använder för att få åtkomst till Tjänsten, Din IP-adress, unikt enhetsnummer (unique device ID), språk och information om identifiering, typ av webbläsare, nätverks- och datorprestanda samt information om vilket operativsystem Du använder.
c) Lokaliseringsuppgifter
2.4 Vi kan förutom Personuppgifter komma att samla in uppgifter genom teknologier så som cookies, beacons, pixl-taggar och lokal lagring från Din webbläsare eller enhet.

3. ÄNDAMÅLEN
3.1 Att leverera Tjänsten: Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna för flera ändamål. Vi behandlar de insamlade Personuppgifterna framförallt för ändamålet att leverera Tjänsten till Dig men också för att hantera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss.
3.2 Att kunna förbättra, utveckla och analysera Tjänsten: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra Din användarupplevelse av Vår Tjänst och Websiten, samt säkerställa Websitens tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla Personuppgifter för att fullgöra förpliktelse enligt lag.
3.3 Att kunna kommunicera med Dig och ge Dig erbjudanden: Vi behandlar vidare de insamlade Personuppgifterna för ändamålet att kunna kommunicera med Dig som användare, profilera Dina intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll som intresserar Dig, och för att kunna skicka Dig information om Syplo via email eller post. Detta innefattar marknadsföring av Syplos varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Skulle Du inte vilja att Vi behandlar Dina Personuppgifter för direktmarknadsföring så kan Du alltid kontakta Oss och återta ditt tidigare lämnade samtycket till marknadsföring.
3.4 Att kunna rikta erbjudanden från våra samarbetspartners till Dig: Vi behandlar även de insamlade Personuppgifterna för att kunna dela dessa med tredje parter för att de ska kunna sammanföra, segmentera och analysera denna information i syfte att skicka Dig, genom riktad marknadsföring, skräddarsydd information, erbjudanden eller rekommendationer avseende varor och tjänster som de tror att Du kan vara intresserad av baserat på t.ex. Dina användarinställningar, dina användarvanor, behov och/eller livsstil.

4. HUR VI DELAR INFORMATION
4.1 Vi kan komma att dela Dina Personuppgifter och annan information till underleverantörer för att t.ex. kunna:
4.1.1 Tillhandahålla Tjänsten till Dig;
4.1.2 Kunna låta dig få access till Tjänsten genom tredjepartsinlogg såsom Facebook;
4.1.3 Få kontakt med de samarbetspartners som Du har accepterat att få erbjudanden ifrån, inklusive per email;
4.1.4 Tillhandahålla supporttjänster till Dig;
4.1.5 Hantera datalagring på externa servrar;
4.1.6 Kommunicera med Dig för att svara på eventuella frågor Du har om oss och om Tjänsten;
4.1.7 Genomföra kundanalyser och analysera användarupplevelse och användning av Tjänsten.
4.2 Dessa underleverantörer agerar som personuppgiftsbiträden för dina Personuppgifter och kommer ha samma skyldigheter som Syplo beträffande behandlingen av dina Personuppgifter.
4.3 Då våra Personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna sig inom och utanför EU/EES, kan Dina Personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES, vilket innebär att Dina Personuppgifter kan överföras till geografiska områden där Du kan ha ett lägre skydd för Dina Personuppgifter.
4.4 Syplo kan även komma att dela och överföra Dina Personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att fullgöra förpliktelser enligt lag, t.ex. vid förfrågningar från myndighet, för att bevara våra rättsliga intressen eller att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets och tekniska problem.
4.5 Syplo kan komma att dela och föra över Dina Personuppgifter till Personuppgiftsbiträden och annan tredje part, men endast för de angivna ändamålen i Avsnitt [3.]
4.6 Vänligen uppmärksamma att sådan information som Du uppger till en tredjepartsleverantör, vars website och tjänst är integrerad till Tjänsten, kommer att uppges till den tredje parten och behandlas enligt sådan tredjepartleverantörs användarvillkor och personuppgiftspolicy. För sådana tredjepartsleverantörer, förstår Du och godkänner att tredje parts personuppgiftspolicy kommer att styra all användning av information som tillhandahålls till tredje part i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

5. SÄKERHET
5.1 Du ska alltid känna Dig trygg när Du uppger Personuppgifter till Syplo. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Dina Personuppgifter som behandlas och vi har alltid sekretessavtal för de uppgifter vi delar med våra underleverantörer.
5.2 Vi sparar Dina Personuppgifter under hela den period då Du har ett användarkonto för Tjänsten. Om Du väljer att avsluta ditt användarkonto i enlighet med bestämmelser för detta i Våra användarvillkor så kommer Vi ta bort dina Personuppgifter från och med att Din åtkomst till Tjänsten upphört.

6. Cookies
6.1 Vår Webbsite använder Google Analytics för webbsite analytics-syften, vilket betyder att Vi använder den tjänsten för att se hur många besökare Vår Webbsite har, vilka sidor som genererar mest intresse och de länkar som besökare oftast klickar på (bland annat). Detta betyder att Vi delar information om Din användning av Tjänsten med Våra partners inom sociala medier, annonsering och analys; för mer information se här.
6.2 Google Analytics använder cookies, små textfiler som placeras på Din dator eller enhet som lagrar viss begränsad information om Dig. De cookies vi använder ger Oss inte möjlighet att identifiera en användare på individnivå och kommer endast att användas för analyssyften.
6.3 Du erbjöds möjligheten att lämna Ditt samtycke till att använda våra cookies när Du kom in på vår Tjänst. När Du nu har kommit såhär långt så har Du antingen accepterat dem eller valt bort cookies. Om du har valt bort cookies, lagrar vi bara en permanent ”compliance” cookie vilken ger Oss information om att Du har valt bort användandet av cookies.
6.4 Om Du valt bort användandet av cookies på i Tjänsten, har Vi stängt av alla cookies förutom Våra funktionella cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Om Du vill välja bort cookies, kan Du ändra på Dina browserinställningar till att avvisa cookies. Hur Du gör detta varierar från webbrowser till webbrowser, så besök gärna den aktuella browserns hjälpavsnitt för vägledning.
6.5 De analyscookies vi använder på Webbsiten är:
6.6 ”_ga” - en Google Analytics cookie som används för att samla information om hur besökarna använder webbsiten. Informationen samlas in anonymt, och används för att rapportera om antalet besökare på webbsiten, där de kommer ifrån, och vilka sidor de har besökt.
6.7 ”is_returning” - denna cookie används för att anonymt visuellt tolka användarbeteende på webbplatsen genom att bygga "Heat Maps". Detta ger en grafisk representation av där besökare klickar sida länkar.
6.8 ”nmstat” är en siteimprove.com cookie - denna cookie hjälper att dokumentera besökarens användning av webbsiten. Denna information används sedan för att förbättra användarupplevelsen på webbsiten. Denna Siteimproves Analytics Cookie innehåller ett slumpmässigt genererat ID som används för att identifiera webbläsaren när en besökare läser en sida. Cookien innehåller ingen personuppgiftsinformation och används endast för webbanalys.
6.9 De funktionella cookies vi använder på Webbsiten är:
6.10 ASPXAUTH – denna cookie används för att se till att Din webbupplevelse, medan Du surfar på Vår sida, är smidig när Du flyttar från sida till sida.
6.11 ASP.NET_SessionId – Denna cookie installeras automatiskt när en användare ansluter till ett ASP.NET-program, och upphör när webbläsarfönstret stängs. Detta ger en mekanism för kvar information mellan sidförfrågningar i ASP.NET.
6.12 De preferenscookies Vi använder på Webbsiten är:
6.13 ”size-font-size” - Denna cookie kommer ihåg val av teckenstorlek för sessionen.
6.14 ”site-css” – Denna cookie kommer ihåg färgschemat
6.15 Den compliance cookie Vi använder på Webbsiten är:
6.16 "cb" och "szcookiechoice" - Dessa cookies tillåter oss att veta om Du har gett ditt samtycke till användning av cookies och därför inte behöver presenteras med det här meddelandet igen. Detta är permanenta cookies.

7. UPPDATERINGAR AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN
7.1 Syplo kommer att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela Dig förändringar som medför väsentliga förändringar för dig genom att publicera ändringarna på https://syplo.se/Admin/Allmnna. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela Dig om sådan förändring på ett sätt som är lämpligt för omständigheterna, t.ex. via e-post till den e-postadress Du uppgivit till Oss, och om så krävs av lag, även be om Ditt samtycke till ändringarna.

8. ÖVRIGT
8.1 Syplo är ansvarigt för att Dina Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året, vid skriftlig förfrågan till Syplo med användning av våra kontaktuppgifter ovan, få information om vilka Personuppgifter som Vi på Syplo har registrerat. Syplo kommer på uppdrag av Dig eller på eget initiativ korrigera Personuppgifter som visar sig vara inkorrekta eller vilseledande. Du kan även när som helst begära att Vi raderarar eller blockerar Dina Personuppgifter. Vi understryker dock att om Vi enligt lag är skyldiga att förvara Dina Personuppgifter, så kan Dina Personuppgifter endast blockeras.
8.2 Syplo har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter som följer av denna Personuppgiftspolicy. Vidare så har Syplo rätt att använda sig av underleverantörer för att utföra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy.
8.3 Om det sker förändringar i ägandet av Syplos verksamhet, har Vi rätt att överföra och överlåta Din information, inklusive Ditt användarkonto och Dina Personuppgifter till de nya ägarna, oavsett om dessa har sitt säte och verksamhet i eller utanför EU/EES, så att de kan fortsätta erbjuda Dig Tjänsten. Detta omfattar all överlåtelse och överföring till ett företag i Syplos koncern, inklusive ägare eller dotterbolag, till Syplo. Eventuella nya ägare måste uppfylla de åtaganden och skyldigheter Vi åtagit oss enligt denna Personuppgiftspolicy.
8.4 Om Du har några frågor om hur Vi behandlar Dina Personuppgifter eller om Du vill ha ett utdrag av vilka Personuppgifter Vi behandlar, så är Du välkommen att ta kontakt med oss via kontaktuppgifterna som står angivna ovan.
Download on the
App Store
Available on
Google Play